IT konzultace

IT konzultace

24 - 02 - 2021
15 Min

Svět IT technologií se neustále vyvíjí a vytváří stále nové příležitosti,  které mohou být stejně tak výzvou, jakož i hrozbou. Proto je více než vhodné mít na své straně perspektivního poradce, který Vám pomůže s plánováním dlouhodobé strategie ušité na míru Vašemu podniku, a také vybere nejvhodnější technologie pro řešení i těch nejobtížnějších problémů. 

xitee disponuje širokou nabídkou služeb k zajištění té správné IT efektivity Vaší organizace. Naše odborné služby zahrnují specializovaný servis jako např. digitální transformaci, obchodní analýzy, UI/UX design, projektový management a poradenství k IT technologiím. Cílem poradenství v oblasti IT technologií je najít pro naše klienty tu nejlepší technologii, která jim pomůže dosáhnout jejich obchodních cílů.

Služby zmíněné výše jsou vhodné jak pro klienty s již existujícím IT řešením, tak i pro ty, kteří o vlastním projektu teprve uvažují.  Poradenství k novým řešením nabízíme buď v rámci kompletního vývoje Vašeho projektu, a nebo jako samostatnou službu zvlášť.

Náš tým je složen z IT odborníků s mnohaletými zkušenostmi v oblastech change managementu, vývoje software a řízení požadavků a poskytovatelů IT služeb. Našim zákazníkům dokážeme poradit a podpořit je v průběhu celého procesu od analýzy přes tvorbu strategie a koncepce až po implementaci a uvedení do produkce. V případě potřeby se můžeme ujmout i dočasných úkolů v oblasti řízení.

Digitální transformace

Digitální transformace je proces využívání digitálních technologií k vytváření nových (nebo úpravě stávajících) podnikových procesů a zákaznických zkušeností, aby vyhovovaly měnícím se požadavkům podniků a sektorů.

V xitee nabízíme:

 • poradenství v oblasti řešení, kde analyzujeme vaše IT řešení a pomáháme vám přijímat strategická rozhodnutí
 • digitální transformaci, kde vám pomůžeme s digitalizací vašeho podnikání. Tato digitální transformace poskytne vašemu podnikání konkurenční výhodu
 • studii proveditelnosti, kde analyzujeme životaschopnost nápadu, například zda je projekt právně a technicky proveditelný a ekonomicky výhodný
 • zlepšení procesů, kde porovnáváme vaše interní IT procesy s nejlepšími postupy používanými v naší společnosti a na trhu. Oblast pro zlepšení procesů je široká: zajištění kvality, strategie a přístup k testování, projektové řízení, řízení verzí, či podpora a údržba IT

Obchodní analýza

Obchodní analýza zvyšuje pravděpodobnost úspěchu projektu, zvyšuje kvalitu produktu, snižuje náklady na vývoj a umožňuje našim odborníkům optimalizovat procesy zákazníka tak, aby byly vhodné pro digitalizaci. Využití obchodní analýzy přichází v úvahu zejména u větších projektů s mnoha požadavky a spíše nejasným rozsahem. 

Naši obchodní analytici analyzují stávající řešení s cílem buď jej vylepšit, nahradit, nebo společně se zákazníkem definovat požadavky na zcela nové řešení. Za tímto účelem můžeme připravit a vést workshopy (offline nebo online), kde projdeme stávající obchodní procesy a definujeme případy užití. Tento proces zajistí, že se nezapomene na žádnou stávající klíčovou funkcionalitu, a navíc zkušenosti s případným stávajícím řešením jsou pak základem pro vylepšení nového řešení.

Na základě našich zjištění připraví náš tým společně s Vámi (naším zákazníkem) dokument s požadavky a specifikaci nového řešení. V případě potřeby můžeme také pomoci s definicí akceptačních kritérií pro nové řešení, která budou použita při testování.

Mezi typické úkoly společnosti xitee patří mimo jiné:

• Analýza UI/UX a databáze stávajícího řešení
• Analýza a modelování obchodních procesů
• Příprava a vedení workshopů
• Psaní a přezkoumávání případů užití
• Analýza a psaní dokumentů s požadavky a specifikacemi
• Příprava a shrnutí akceptačních kritérií

Metodiky vývoje

Výběr správné metodiky je klíčovým prvkem pro úspěch projektu a šetří náklady. Mnoho našich zákazníků si nás najalo, abychom jim pomohli dostat jejich projekty z problémů, a právě od toho jsme tu.

 Náš tým se skládá z odborníků, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s řízením projektů. Našim zákazníkům dokážeme poradit a podpořit je v průběhu celého procesu od analýzy přes tvorbu strategie a návrhu řešení až po implementaci (nasazení) a uvedení do produkce.

Při řízení našich projektů obvykle používáme agilní metodiky. V některých případech se používají i klasické lineární modely, jako je například Waterfall. Volba metodiky řízení projektu vychází z konkrétního projektu, jeho specifik a požadavků.

Klasické lineární modely (např. Waterfall) se zaměřují na úplnou a podrobnou specifikaci na začátku projektu a nejsou tak dobře uzpůsobeny k tomu, aby reagovaly na změny požadavků v průběhu implementace. Zatímco pro dobře definované požadavky mohou být tyto modely efektivní, reálná zkušenost ukazuje, že pro zákazníka je často velmi náročné dobře definovat požadavky už na začátku. Tento aspekt řeší agilní modely, které počítají s tím, že se požadavky budou v průběhu projektu vyvíjet.

Waterfall metodika: konzervativní metodika řízení, která vyžaduje kompletní specifikaci projektu před zahájením implementace. Výhodou tohoto modelu je, že celkový rozpočet projektu lze dobře odhadnout již v rané fázi projektu. Tento model však od zákazníka vyžaduje, aby byl schopen popsat požadavky na velmi podrobné úrovni, což je náročné na abstraktní a analytické myšlení. Doba a složitost specifikace roste s velikostí projektu a u větších projektů prodlužuje dobu potřebnou k zahájení fáze implementace. Nevýhodou Waterfallu je nákladné přepracování v případě jakékoliv změny potřebné během implementace.

Na rozdíl od Waterfallu nevyžadují agilní metodiky kompletní specifikaci před zahájením implementace. Fáze implementace začíná mnohem rychleji a je organizována do malých cyklů, které jsou specifikovány, implementovány a dodány zákazníkovi. Zákazník následně vše zkontroluje a v případě potřeby upraví požadavky. Díky tomuto iteračnímu procesu zákazník vidí, jak software roste po malých krocích, a může průběžně přizpůsobovat požadavky svým potřebám.

Agilní metodiky představují strukturovaný a iterativní přístup k řízení projektů a vývoji produktů. Berou v úvahu proměnlivost vývoje produktů a poskytují metodiku pro samostatně se organizující týmy, které mohou pružně reagovat na změny. Základním významem vedení projektu agilním způsobem je maximální využití zdrojů a umožnění okamžité spolupráce mezi vývojovým týmem a zákazníkem. Hlavními agilními metodami jsou Scrum a Kanban.

Řízení projektů

Máme tým zkušených projektových manažerů, kteří jsou odborníky na agilní řízení projektů, mají bohaté zkušenosti z desítek různých projektů a uplatňují naše osvědčené firemní postupy pro úspěch projektů.

Náš vývojový tým se obvykle řídí metodikou Kanban a principy štíhlého vývoje (Lean development) s podporou nástrojů Atlassian (Jira, Confluence, Bitbucket a Bamboo). Takto nastavená organizace projektu umožňuje vývojářskému týmu nepřetržitou práci na projektu s konstantním vědomím cíle, což zaručuje nejlepší provedení projektu. Zároveň může tým flexibilně reagovat na změny v prioritizaci úkolů, aniž by bylo nutné měnit harmonogram projektu. Díky své univerzálnosti lze tuto projektovou organizaci snadno přizpůsobit široké škále modelů řízení projektů, od konzervativních až po agilní. Umožňuje nám také na vyžádání integrovat do týmu vývojáře od zákazníka.

Standardní projektové role v xitee jsou projektový manažer, technický vedoucí, obchodní analytik, vývojář/člen devops týmu a tester. Projektový manažer je hlavní osobou a kontaktní osobou odpovědnou za projekt na naší straně (na straně poskytovatele). Na straně zákazníka jsou nezbytné role vlastníka produktu (product owner) a sponzora projektu. Doporučuje se také mít vlastního IT odborníka, který může vyhodnocovat náš výkon.

Vlastník produktu je hlavní odpovědnou osobou a kontaktní osobou za projekt na straně zákazníka. V závislosti na organizační struktuře zákazníka jedná vlastník produktu samostatně (např. přímo rozhoduje) nebo koordinuje další role zákazníka (např. předkládá témata k rozhodnutí příslušnému vedení). Ať tak či onak, vlastník produktu je zodpovědný za definování obchodních požadavků, schvalování specifikace a přejímání výstupů, koordinuje všechny činnosti na straně zákazníka a kontroluje rozpočet projektu.

Záleží na rozhodnutí zákazníka, jak úzce bude vlastník produktu začleněn do vývojového týmu. Jednou z možností je, že vlastník produktu může zůstat oddělen od týmu a poskytuje zpětnou vazbu prostřednictvím pravidelných demo a plánovacích sezení. Jiný přístup je, je-li vlastník produktu zcela integrován do týmu, účastní se každodenních stand-upů a má hluboký vhled do každodenní práce týmu. Obecně platí, že větší agilita a méně detailní požadavky vyžadují intenzivnější spolupráci/integraci vlastníka produktu s týmem.

Sponzor projektu je autorita, která je za projekt zodpovědná a tato osoba je do projektu zapojena na úrovni řízení.

UI/UX design

UI design se zabývá "uživatelským rozhraním", což je grafické rozvržení řešení. Zahrnuje tlačítka, na která uživatelé klikají, texty, obrázky, posuvníky, pole pro zadávání textu a všechny ostatní položky, se kterými uživatel komunikuje. Zabývá se rozložením obrazovky, přechody, animacemi rozhraní a každou jednotlivou mikrointerakcí.

UX je zkratka pro "user experience" (uživatelský zážitek). Zaměřuje se na uživatele a jeho interakci s produktem. Cílem UX designu v xitee je přinést našim klientům a vývojářům reálný pohled na řešení ještě předtím, než je skutečně vytvořeno. Získají tak lepší představu a pochopení vzhledu, funkcí, dostupnosti na různých zařízeních a platformách a funkčnosti softwaru. To může v konečném důsledku ušetřit značné finanční prostředky.

 Náš přístup:

Řídíme se uživatelsky orientovaným přístupem, díky němuž vytváříme vysoce funkční a dostupné produkty pro naše zákazníky. V první fázi se učíme a poznáváme obchodní požadavky zákazníka. To konkrétně znamená pochopit kontext, ve kterém mohou uživatelé řešení používat. Ve druhé fázi vytváříme design. Výstupy jsou následně vyhodnoceny na základě požadavků uživatelů. Tyto fáze provádíme v iteracích, dokud nejsou výsledky hodnocení uspokojivé. Poslední fází je pak implementace finálních návrhů.

Přínosy dobrého UI/UX designu vedou ke:

 • snížení nákladů na vývoj
 • zvýšení kvality řešení (díky vytvoření uživatelských cest- user journey-  a zapracování zpětné vazby od zákazníků)
 • zvýšení spokojenosti, angažovanosti a loajality zákazníků
 • budování značky zákazníka (začleněním designu a loga společnosti)
 • vyšší pozice ve vyhledávači Google (protože zákazníci mají delší interakci s webem optimalizovaným pro UX)

xitee nabízí:

 • uživatelské cesty (user journeys): uživatelská cesta je vizualizace procesu, kterým člověk prochází, aby splnil zamýšlený úkol. Obvykle je prezentována jako řada kroků, v nichž osoba interaguje s produktem. Naším cílem je prozkoumat vaše uživatele, pochopit jejich chování a navrhnout uživatelskou cestu, která uživatelům umožní dosáhnout požadovaných úkolů s minimálním úsilím.
 • Wireframy: wireframy představují cestu uživatelů při interakci s webovou stránkou nebo aplikací, včetně prvků uživatelského rozhraní, jako jsou tlačítka nebo obrázky.
 • Prototypy: prototypy jsou interaktivní finální verze produktu před jeho vývojem, které jsou klikací a umožňují uživatelům otestovat hlavní způsob interakce produktu.
 • Analýza metrik po spuštění: metriky jsou signály, které ukazují, zda naše strategie UX funguje. Používání metrik je klíčem ke sledování změn v čase. Pomůžeme vám nastavit a používat analytické nástroje, jako je Google analytics nebo Piwik.

Konzultace v oblasti IT technologií

Technologické poradenství je navrženo tak, aby pomohlo zákazníkům dosáhnout optimální návratnosti investic do technologií prostřednictvím rychlé a nákladově efektivní optimalizace jejich IT systémů a procesů. xitee přináší odborné znalosti, technologie a osvědčené postupy pro poskytování bezpečných podnikových řešení, která splňují současné i budoucí potřeby a zároveň minimalizují rizika.

Spolupracujeme s našimi zákazníky na cestě k vybudování a údržbě IT infrastruktur, které jsou moderní, efektivní, škálovatelné, konfigurovatelné a nákladově efektivní. Naše hlavní zaměření spočívá v těchto oblastech:

 • Poradenství v oblasti architektury: naši odborníci pomáhají zákazníkům uskutečnit přechod ze zastaralých a neefektivních systémů a architektur na cloudovou infrastrukturu, která umožňuje implementovat nové technologie do jejich softwarové strategie.
 • Adaptace nových technologií: v dnešní době musí společnosti implementovat nové technologie, aby si udržely konkurenceschopnost a splnily požadavky moderních uživatelů, a zároveň musí zajistit konzistentní dodávku vysoké kvality svých IT produktů a služeb. Jsme tu od toho, abychom vám v této záležitosti pomohli s naším devops týmem využívajícím nejnovější moderní technologie.

Další článek ze stejného odvětví

...
Koncept vzdělávání a školení

01 - 12 - 2022

6 min

Přečíst článek
...
Jak proměnit nápad v úspěšný projekt?

13 - 06 - 2022

2 min

Přečíst článek