I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost xITee k.s., IČO: 27224830, se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 1, oddíl A, vložka 62990 (dále jen „xITee“) vydává tyto podmínky užívání internetových stránek xITee ve vztahu ke koncovým uživatelům – fyzickým osobám (dále jen “Podmínky”). Před užitím webových stránek www.xitee.com je potřeba se nejprve seznámit s těmito Podmínkami.
 2. Tyto Podmínky upravují některé vztahy, do nichž xITee vstupuje s fyzickými osobami (dále jen „Uživatelé“) v souvislosti s jejich užíváním internetových stránek xITee, nejsou-li upraveny zvláštními podmínkami pro užívání elektronických systémů, a to pro:
 1. Tyto Podmínky se vztahují na Uživatele, kteří procházejí, čtou či zapisují své údaje na internetových stránkách („Stránky“) xITee anebo prostřednictvím stránek třetích stran poskytují své údaje xITee a kteří v té souvislosti mohli xITee také poskytnout svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

II. Užívání cookies

 1. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá do počítače, tabletu nebo smartphonu Uživatele a díky kterému si stránky dlouhodobě „pamatují“ vaše kroky či preference. Slouží k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupujících ke Stránkám xITee, nikoli však k získávání osobních údajů o Uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče).
 2. V rámci Stránek používá xITee cookies za těmito účely:
 • udržení Uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby xITee byla při zobrazování webových stránek schopna rozlišit jednotlivé Uživatele a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro Uživatele;
 • základní nastavení Stránek i pro nepřihlášené Uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby Uživatele (když např. Uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby Uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).
 1. Stránky mohou obsahovat taktéž cookies třetích stran, které společnosti xITee slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita Uživatele není známa (za předpokladu, že Uživatel není současně registrovaným Uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google). Jedná se o následující cookies:
 • Google Analytics – xITee používá tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;
 1. Uživatel může povolit, blokovat nebo mazat cookies uložené ve svém počítači pomocí konfigurace svého prohlížeče, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek, zejména pokud jde o účely uvedené v bodě 2.2. Více k jednotlivým nejvíce používaným prohlížečům:
 1. Uživatelé mají možnost vyloučit zpracování cookies prostřednictvím Visual Website Optimizer na konkrétních webových stránkách zde: http://visualwebsiteoptimizer.com/opt-out.php.

III. Zpracování osobních údajů, další využití údajů získaných prostřednictvím Stránek

 1. xITee prohlašuje, že z pozice správce osobních údajů tyto zpracovává v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. xITee byla registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 12. 1. 2016 pod číslem registrace: 00063163. V případě některých služeb může xITee figurovat v pozici zpracovatele osobních údajů.
 2. xITee si (v souladu s poskytnutým souhlasem se zpracováním osobních údajů) vyhrazuje právo nabídnout služby a produkty třetích stran na základě informací, které Uživatel poskytl xITee, a to včetně údajů, které xITee může získat díky využívání cookies. Informace o Uživatelích nebudou ze strany xITee poskytnuty třetím osobám; xITee však může pro zpracování osobních údajů využívat zpracovatele (např. za účelem technického zajištění rozesílání e-mailové komunikace, digitalizace dokumentů či provádění statistických analýz); informace o aktuálních zpracovatelích lze získat na kontaktech uvedených níže v části IV. Korespondenční údaje.
 3. Práva Uživatele: pokud zjistí nebo se domnívá, že xITee provádí zpracování osobních údajů Uživatele, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Uživatel požádat xITee o vysvětlení, nebo požadovat, aby xITee odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může Uživatel kdykoliv odvolat na kontaktech uvedených níže v části IV. Korespondenční údaje.

IV. Korespondenční údaje

 1. Korespondenční údaje xITee jsou následující:
  xITee k.s.
  Rybná 682/14
  110 00 Praha 1
 2. Pro kontaktování xITee elektronickou cestou klikněte prosím na kontaktní formulář,
  nebo prostřednictvím emailové adresy: info@xitee.com.

V. Závěrečná ustanovení

 1. xITee je oprávněna tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny Podmínek, xITee novou verzi zveřejní na svých internetových stránkách.
 2. Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 25. 5. 2018

Podmínky užívání internetových stránek společnosti xITee k.s.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem: 25.5.2018
verze: 1.1