WHO WE ARE

xITee is a digitization expert in the financial and health care sector offering agile teams across Europe. Also, we are helping start-ups to start their business and, software companies to further develop their products.

WHAT WE DO

We provide development, maintenance, consultancy, management and support of software applications. Our teams are skilled in all current technologies. Our main focus is on JAVA and .NET.

WHAT WE'VE DONE

Our IT experts from across the world design, develop and maintain any digital solution hand-tailored to your needs. References of our international customers prove our work.

CURIOUS?

Interested? Do you have more questions? Find out more! Contact us and we will do our best to fulfill your needs.

Have a vision? We’re here to help you manage your ideas

OUR TEAM

Our experienced developers are always ready to fulfill your ideas

Our employees are well trained in all current technologies. Thanks to the wide range of projects delivered, they offer a broad scale of different hardware platforms, operational systems, programming languages and documentary tools.

WHAT OUR CUSTOMERS SAY

5161832

LINES OF CODE

152482

CUPS OF COFFEE

143

FINISHED PROJECTS

12

YEARS OF EXPERIENCE

STEP BY STEP DEVELOPMENT PROCESS

Your satisfaction is our main priority. We deliver measurable quality and follow the highest safety standards and employ proven methods such as the V-model or the scrum model.
 • 01 IDEA

  Share your idea with us

 • 02 CONCEPT

  Together we create the concept

 • 03 DESIGN

  We set up the right design for you

 • 04 DEVELOP

  We enable your imaginations to come true

 • 05 TEST

  All our solutions are properly tested

 • 06 GO LIVE

  3-2-1 GO!!!

Děkujeme!

  Vaše jméno

  Vaše společnost

  Váš e-mail

  Vaše telefonní číslo

  Vaše zpráva

  Zavolejte mně zpátkyNapište mně  Kliknutím na tlačidlo "Odeslat zprávu" souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

  Více informací

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu neurčitou společnosti xITee k.s., IČ: 272 24 830, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00 (dále jen Správce). Beru na vědomí, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že Správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat Správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat odesláním požadavku na emailovou adresu: withdraw@xitee.com popř. pomocí jiného kontaktu na https://www.xitee.com/cz/kontakt-cz/. Správce hodlá takto získané údaje využívat především k zasílání a zprostředkování bližších informací ze strany společnosti. Správce může tyto osobní údaje využívat také k zasílání marketingových sdělení (včetně služeb či zboží 3. stran), provádění statistických analýz a výzkumů anebo k přizpůsobování obsahu svých služeb (i s využitím technologie cookies); avšak nebude tyto údaje předávat nikomu dalšímu, nestanoví-li tak zvláštní zákony. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení v rámci elektronických systémů Správce naleznete na https://www.xitee.com/podminky-uzivani/ a https://www.xitee.com/cz/podminky-ochrany/.

  Vielen Dank!

   Ihr Name

   Ihre Firma

   Ihre E-Mail-Adresse

   Ihre Telefonnummer

   Ihre Nachricht an uns

   RückrufInfos anfordern   Durch Klicken auf die Schaltfläche "Nachricht Senden" stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu.

   Mehr infos

   Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten zu. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unterliegt der Verordnung (EG) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates und dem Gesetz Nr. 110/2019 Slg. über den Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten wird auf unbestimmte Zeit an xITee k.s., IdNr.: 272 24 830, mit Sitz in Prag 1, Rybná 682/14, Postleitzahl 110 00 (im Folgenden als Administrator bezeichnet) erteilt. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich das Recht habe, darüber informiert zu werden, welche personenbezogenen Daten, zu welchem Zweck und auf welche Art und Weise über meine Person verarbeitet werden. Wenn ich feststelle oder vermute, dass der Administrator die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten in einer Weise durchführt, die dem Schutz meines privaten und persönlichen Lebens widerspricht oder gesetzeswidrig ist, insbesondere wenn die personenbezogenen Daten in Bezug auf den Zweck ihrer Verarbeitung unrichtig sind, kann ich vom Administrator eine Erklärung verlangen oder den Administrator auffordern, den dadurch entstandenen Status zu beseitigen. Insbesondere kann es sich um das Widerrufen, Korrigieren, Ergänzen oder Löschen von personenbezogenen Daten handeln. Ich kann meine Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich eine Anfrage an die E-Mail-Adresse: withdraw@xitee.com sende oder einen anderen Kontakt unter https://www.xitee.com/de/kontakt-de/ benutze. Der Administrator beabsichtigt, die so gewonnenen Daten insbesondere dazu zu verwenden, detailliertere Informationen von Seiten der Gesellschaft zu senden und bereitzustellen. Der Administrator kann diese personenbezogenen Daten auch verwenden, um Marketing-Mitteilungen (einschließlich Dienstleistungen und Waren von Dritten) zu senden, statistische Analysen und Recherchen durchzuführen oder den Inhalt seiner Dienste anzupassen (einschließlich der Verwendung von Cookies). Diese Daten werden jedoch nicht an Dritte weitergegeben, sofern nicht durch besondere Gesetze angeordnet. Weitere Informationen zur Verarbeitung und zum Schutz personenbezogener Daten im Rahmen der elektronischen Systeme des Administrators finden Sie unter https://www.xitee.com/en/terms-and-conditions/ und https://www.xitee.com/en/privacy-policy/.

   Thank you!

    Your name

    Your company

    Your e-mail

    Your phone number

    Your message

    Call me backInformation request    By clicking the "Send message" button you agree to the processing of your personal information.

    More information

    I hereby give my consent to the personal data processing. The personal data processing is governed by the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council and Act No. 110/2019 Coll., On the Processing of Personal Data. The consent to the personal data processing is granted for an indefinite period of time exclusively to xITee k.s., ID No.: 272 24 830, with its registered office in Prague 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00 (hereinafter the Controller). I acknowledge that I have the right to be informed of which personal data about my person are processed, to what purpose and in which manner. If I discover or believe that the Controller processes my personal data in violation of the protection of my private or personal life or in violation of the law, especially if the personal data are inaccurate given the purpose of their processing, I may ask the Controller to explain the situation or to remove the incurred state. In particular, this may include blocking, correction, addition or elimination of personal data. I may withdraw my consent at any time by sending a request to the e-mail address: withdraw@xitee.com or by using another contact at https://www.xitee.com/en/contact-us/. The Controller intends to use the data thus obtained in particular to send and provide more detailed information from the company. The Controller may also use the personal data to send marketing communications (including services or products of third parties), conduct statistical analyses and research or to adjust the content of its services (including the use of cookies); however, it shall not hand over the data to anyone else unless stipulated otherwise. For more detailed information on personal data processing and security within the Controller’s electronic systems, visit the website https://www.xitee.com/en/terms-and-conditions/ and https://www.xitee.com/en/privacy-policy/.